Algemene voorwaarden. Hotelwezen

I. Toepassingsgebied, totstandkoming van het contract

Het Tourismusverband Region Hall-Wattens treedt op als tussenpersoon in de zakelijke relatie met een boeker. Er komt dus een overeenkomst tot stand tussen de boeker en de aanbieder van de accommodatie (accommodatieverschaffer). De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op dit contract in de versie die geldig is op het moment van de boeking. Eventuele wederzijdse aanspraken die uit dit contract voortvloeien, kunnen alleen tegen de directe contractpartner worden ingeroepen en zonder enige aansprakelijkheid of gezamenlijke aansprakelijkheid van het Tourismusverband regio Hall-Wattens. De Tourismusverband Region Hall-Wattens komt met de boeker overeen dat de door de hotelbranche op 15 november 2006 vastgestelde Oostenrijkse hotelcontractvoorwaarden (ÖHVB) en de hier vermelde aanvullende algemene voorwaarden rechtsgeldig zijn voor de verblijfsovereenkomst en voor de bemiddeling daarvan.

De ÖHVB kunnen op het volgende internetadres worden gedownload:

II Met name de paragraaf "Annuleringen" is overgenomen uit de ÖHVB:

F Tot maximaal 3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de boeker kunnen beide contractanten, d.w.z. zowel de boeker als de BU, het verblijfscontract eenzijdig opzeggen zonder betaling van annuleringskosten. De annulering moet binnen de gestelde termijn door de contractant worden ontvangen.

F Het logiescontract kan tot 1 maand voor de overeengekomen aankomstdatum van de boeker door de gast worden opgezegd tegen betaling van de annuleringskosten. Ook hier geldt dat de annulering binnen de gestelde termijn door de contractant moet zijn ontvangen. Er moeten echter wel annuleringskosten van 40% van de arrangementsprijs worden betaald.

F Bij annulering tot 1 week voor de dag van aankomst bedragen de annuleringskosten 70 procent en in de laatste week 90 procent van de arrangementsprijs.

Het Tourismusverband Region Hall-Wattens biedt de boeker voor elke boeking een annuleringsverzekering aan. De premie is voor rekening van de boeker.

III Aanvullende algemene voorwaarden:

1. de contractanten komen overeen dat het logiescontract en het bemiddelingscontract onder het Oostenrijkse recht vallen.

2. er zijn geen nevenafspraken gemaakt.

3. wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst moeten schriftelijk worden vastgelegd om rechtsgeldig te zijn.

4. de rechtbank van het district Windischgarsten bevoegd is voor geschillen die voortvloeien uit deze juridische transactie - met inbegrip van geschillen over het bestaan van de juridische transactie.

5. De plaats van uitvoering van de diensten van de toeristische vereniging Hall-Wattens Region is de stad Hall.

(6. De logiesverlener bevestigt uitdrukkelijk dat de Oostenrijkse Hotelcontractvoorwaarden rechtsgeldig zijn voor alle boekingen; bovendien verklaart de logiesverlener volledig op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden, deze te hebben ontvangen en volledig te accepteren voor elke boeking.

7. De toeristische dienst van de regio Hall-Wattens verwerkt persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. De ontvangen gegevens worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan, organiseren of wijzigen van de eigen zakelijke relaties en eventuele bemiddelde zakelijke relaties. De Tourismusverband Region Hall-Wattens is gemachtigd om deze gegevens door te geven aan partners in opdracht van de Tourismusverband Region Hall-Wattens, voor zover dit nodig is om reserveringsaanvragen of boekingen te verwerken. Indien de gast hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd, is Tourismusverband Regio Hall-Wattens ook gerechtigd de van de gast ontvangen gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken voor advies, reclame, marktonderzoek en de op de behoefte afgestemde vormgeving van aanbiedingen.

8. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid van de inhoud van het door de accommodatieverschaffers beschikbaar gestelde beeldmateriaal.

Afdruk volgens ECG

Toerismevereniging Regio Hall-Wattens

(UID) - ATU 51428904
Beneden stadsplein 19
A 6060 Hall in Tirol
Telefoon: +43 5223 45544 0
E-mail: info@hall-wattens.at